Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů a Vám práva, o nichž Vás tímto chceme informovat.

Alexandr Liolias, IČO: 05449243  zpracovává osobní údaje při prodeji výrobků a poskytování služeb. Chceme Vás informovat, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme při jednotlivých činnostech a jaká práva jako subjekt údajů máte.

Jaké údaje  na eshopu eskero.cz zpracováváme?

O zákaznících e-shopu zpracováváme následující osobní údaje:

–             identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa, název firmy, IČ a DIČ),

–             kontaktní údaje (tel. kontakt, e-mail),

–             platební údaje (číslo účtu),

a dále též údaje o zboží, které si zákazníci objednali, včetně historie požadavků, žádostí a stížností.

Z jakých důvodů a jak dlouho údaje zpracováváme?

Údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zejména abychom zákazníkům mohli zaslat zboží, komunikovat s nimi ohledně objednávky. A dále z důvodu plnění právních povinností, stanovených zejména daňovými předpisy. Údaje elektronického kontaktu také využíváme z důvodu oprávnění uvedených v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, pro zasílání obchodních sdělení. Zasílání obchodních sdělení mohou jejich příjemci kdykoliv zakázat.

Identifikační, platební, kontaktní a adresní osobní údaje, údaje o objednaném zboží včetně reklamací budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a po dobu kdy mohou být uplatněny práva z vadného plnění. Identifikační, adresní údaje budou dále zpracovávány z důvodu právní povinnosti správce. Identifikační a kontaktní údaje mohou být prodávajícím zpracovány po dobu, po kterou s tím zákazník vyjádří souhlas.

Komu údaje zpřístupňujeme a předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme pouze subjektům, které pro nás zajišťují podpůrné činnosti, zejména doručování objednaného zboží, zasílání nabídek a informačních textů. Žádným dalším osobám Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme.

Jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte?

V souladu s platnou právní úpravou máte jako subjekt údajů tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům, zejména právo vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje

Právo na opravu, resp. doplnění údajů v případě, že by byly údaje zpracovány nesprávně nebo nepřesně,

Právo na výmaz osobních údajů,

Právo na omezení zpracování,

Právo na přenositelnost údajů,

Právo vznést námitku proti zpracování,

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

V případě dotazů nebo jiných žádostí ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit e-mailem na adrese obchod@eskero.cz.