Obchodní podmínky


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Alexandra Lioliase, se sídlem Trnkova 523/41, 779 00, Olomouc – Nové Sady, IČ: 05449243 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.eskero.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty, a proto tato ani není na zboží uplatňována. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží zašle kupující prostřednictvím webového rozhraní obchodu zprávu, ve které označí požadované zboží a jeho požadované množství (dále jen „objednávka“). Odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu zboží uvedenou na webové stránce obchodu.

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu formou odpovědi na jeho objednávku prostřednictvím webového rozhraní stránky. V potvrzení objednávky prodávající zpravidla uvede číslo svého účtu pro úhradu kupní ceny.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující hradí na účet prodávajícího č. 2701088817/2010, vedený u společnosti FIO banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který obdrží v potvrzení objednávky od prodávajícího. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu vyjma případů, kdy má prodávající zhotovit zboží podle požadavků kupujícího (dále také „zboží na zakázku“). V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího úhradu zálohy v minimální výši 20 % z kupní ceny (dále jen „záloha“), přičemž může být mezi stranami dohodnuto jinak. Zálohu je kupující povinen uhradit na účet prodávajícího do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Jedná se o nevratnou zálohu, na jejíž vrácení nemá kupující právo ani v případě odstoupení od kupní smlouvy. Doplatek kupní ceny je kupující povinen uhradit do 7 dnů ode dne, kdy jej prodávající informoval, že je zboží na zakázku hotovo, pokud si strany neujednají jinak.

3.5. V případě, že kupující nesplní svůj závazek uhradit kupní cenu, zálohu či doplatek kupní ceny v předepsané lhůtě, má prodávající právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uplynutí dané lhůty. Odstoupení od smlouvy prodávající doručuje kupujícímu zpravidla prostřednictvím webového rozhraní obchodu, případně i e-mailovou zprávou, pokud komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhala prostřednictvím e-mailových zpráv.

3.6. Prodávající zboží odešle kupujícímu až poté, co je kupní cena v plné výši připsána na účet prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající je povinen odeslat zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu od úhrady kupní ceny v plné výši kupujícím. O této skutečnosti je kupujícího povinen informovat, zpravidla prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné podobě kupujícímu společně se zbožím, případně v elektronické podobě, prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

4. VÝMĚNA ZBOŽÍ

4.1. Jestliže kupující požaduje výměnu zboží z důvodu na svojí straně – např. výměnu velikosti, barvy, druhu apod. zašle odebrané zboží po předchozí domluvě zpět, a to do 30 dnů od převzetí na adresu sídla prodávajícího s požadavkem na výměnu. Zaslané zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi a visačkami . Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky, nebude výměna možná.

4.2. Poštovné či přepravné za výměnu z důvodů uvedených v předchozím odstavci hradí kupující dle předchozí ceny za doručenou objednávku. Cena vráceného zboží bude započtena s cenou za zboží vyměněné. V případě, že cena původního zboží byla vyšší, bude po převzetí nové dodávky kupujícím obratem vrácen rozdíl v kupní ceně, a to zpravidla bezhotovostně. V případě, že cena původního zboží byla nižší, neodešle prodávající nové zboží dříve, než bude doplatek kupní ceny kupujícím vyrovnán, zpravidla bezhotovostně na účet prodávajícího. kupujícím nejpozději při převzetí vyměněného zboží. Při požadavku na výměnu se kupující zavazuje neposílat zboží na dobírku.

4.3. V případě, že bude kupující požadovat výměnu zboží z důvodu zaslání jiného zboží než bylo objednané, z důvodu zaslání jiné než objednané velikosti, barvy či jiného důvodu na straně prodávajícího, zašle odebrané zboží po předchozí domluvě zpět, a to do 30 dnů od převzetí na adresu sídla prodávajícího s požadavkem na výměnu. Zaslané zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi a visačkami. Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky, nebude výměna možná. V případě, že nebude možno výměnu realizovat z důvodů na straně prodejce, vrátí prodejce zákazníkovi uhrazenou kupní cenu včetně dopravného stejným způsobem jako v případě odstoupení od smlouvy.

4.4. Poštovné či přepravné za výměnu hradí v případech popsaných v předchozím odstavci prodejce. Cena vráceného zboží bude započtena s cenou za zboží vyměněné. Při požadavku na výměnu se kupující zavazuje neposílat zboží na dobírku.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující má právo stornovat objednávku před potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím, a to bez jakéhokoli postihu, vyjma případů, kdy se jedná o zboží na zakázku, kdy kupující nemá nárok na náhradu nevratné zálohy v souladu s čl. 3.4.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží nelze dodat, neboť se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. Pokud to bude možné, bude zákazníkovi nabídnuta alternativní varianta.

5.3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (tj. zboží na zakázku), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.4. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to přednostně e-mailem.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.4. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Pokud jej kupující neurčí, vrátí prodávající kupní cenu na účet, ze kterého byla kupní cena odeslána.

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího zpravidla prostřednictvím webového rozhraní obchodu či v jeho sídle.

7.6. Kupující bere na vědomí, že má tyto preventivní povinnosti:

7.6.1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku odpovídal potřebám kupujícího. Kupující před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního a sortimentního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
7.6.2. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.
7.6.3. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

7.7. Způsob uplatnění reklamace je následující:

7.7.1. Kupující může uplatnit reklamaci za shora uvedených podmínek zasláním na adresu prodávajícího s podrobným popisem reklamované vady. Nákup reklamovaného zboží u prodejce prokazuje zákazník dokladem o nákupu, který zašle společně s reklamovaným zbožím. Bez předložení tohoto dokladu zahájí prodávající reklamační řízení jen pokud kupující jiným věrohodným způsobem prokáže, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího. Náklady na zaslání reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznané reklamace má právo na jejich vrácení.
7.7.2. O zahájení reklamačního řízení, způsobu řešení reklamace př. doby trvání opravy bude kupující obratem informován.
7.7.3. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak.
7.7.4. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
7.7.5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Následně se obnovuje běh původní záruční doby, a to i v případě, kdy je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží či jeho součásti.
7.7.6. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

7.8. Odstranitelné vady:

7.8.1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
7.8.2. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
7.8.3. O provedení opravy rozhodne podávající, který tuto skutečnost bez prodlení oznámí kupujícímu. Po provedení opravy bude zboží zasláno zpět na adresu kupujícího.
7.8.4. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, mohou se kupující a prodávající dohodnout na výměně zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží.
7.8.5. V případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
7.8.5.1. reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě,
7.8.5.2. kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

7.9. Neodstranitelné vady:

7.9.1. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
7.9.2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má kupující právo:
7.9.2.1. požadovat výměnu zboží za nové bezvadné, pokud jej má prodávající k dispozici,
7.9.2.2. nebo odstoupit od kupní smlouvy
7.9.3. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

7.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením EU č. 2016/679 (GDPR).

9.2. Kupující bere na vědomí, že při uzavření kupní smlouvy sdělí prodávajícímu své osobní údaje:   identifikační a adresní údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,), kontaktní údaje (telefonní číslo, adresa elektronické pošty) platební údaje (číslo účtu) (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a prodávající bude tyto osobní údaje zpracovávat za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a za účelem plnění svých zákonných povinností.

9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.5. Identifikační, platební, kontaktní a adresní osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a po dobu kdy mohou být uplatněny práva z vadného plnění. Identifikační, adresní údaje pak budou dále zpracovávány z důvodu právní povinnosti správce. Identifikační a kontaktní údaje pak mohou být prodávajícím zpracovány v souladu s čl. 10.1. po dobu, kdy s tím kupující vyjádří souhlas.   Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.6. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.7. Kupující je oprávněn:

9.7.1. požádat prodávajícího o informaci jaké údaje o něm prodávající zpracovává,

9.7.2. požádat prodávajícího, aby opravil nepřesné údaje,

9.7.3. požádat prodávajícího nebo zpracovatele, aby zpracování omezil anebo údaje vymazal, a to v případě, že by se kupující domnívá, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které již není potřebné pro účely, pro který byly údaje shromážděny nebo osobní údaje jsou zpracovány protiprávně nebo proti zpracování byla vznešena námitka,

9.7.4. požádat prodávajícího, aby mu poskytl údaje o něm zpracovávané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,

9.7.5. vznést námitku proti zpracování,

9.7.6. podat proti zpracování jeho osobních údajů stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.8. Prodávající je oprávněn v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zaslat kupujícími informace a obchodní sdělení související se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující je oprávněn zasílání těchto obchodních sdělení nebo informací kdykoliv omezit, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu prodávajícího: obchod@eskero.cz.

9.9. Pokud s tím vyjádří kupující souhlas, je prodávající oprávněn zpracovávat tzv. „cookies“, a to za podmínky, že uživateli mají možnost se seznámit s nástrojem cookies a mají možnost jejich použití odmítnout. Prodávající pro účel používání cookies stanoví podmínky pro použití cookies dostupné zde.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

10. 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

10. 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

10. 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

10. 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. 5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

10.6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno prostřednictvím webového rozhraní obchodu nebo na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Neustupného 1834/18, 155 00 Praha 5, adresa elektronické pošty obchod@eskero.cz, telefon +420 736 258 844.

12.5. Jakékoliv nestandardní řešení (zboží není skladem, nabídka jiného barevného provedení, typu…) jsou řešeny dohodou prostřednictvím webového rozhraní obchodu či jiného komunikačního prostředku (e-mail, telefon, …).

12.6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhlášení, tedy dnem 16. 4. 2019

V Praze dne 16. 4. 2019